Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Bedenkingen tegen voornemen vrijstelling te verlenen van  bestemmingsplan, volgens artikel 19 WRO (Wet op de ruimtelijke ordening)Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente NAAM
Postbus 0
1111 AA PLAATS


Plaats, datum

Onderwerp: bedenkingen tegen voorgenomen toepassing van artikel 19 WRO


Geacht college,

Ik dien bij u bedenkingen in tegen het voornemen om met een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) bouwvergunning(en) te verlenen ten behoeve van [naam van aanvrager] ter realisering van  [naam van bouwplan].


Mijn bedenkingen luiden als volgt:
 [de bezwaren tegen het bouwplan vermelden en, zo mogelijk, welke alternatieven bestaan]

Naar mijn mening bestaan er niet voldoende argumenten voor het verlenen van een vrijstelling. Er zijn geen dringende redenen om tot toepassing van deze procedure over te gaan, maar zijn er wel overwegende bezwaren tegen aan te voeren. Mijns inziens zijn de belangen die met toepassing van deze procedure zijn gediend zelfs duidelijk ondergeschikt aan de belangen die daardoor zullen worden getroffen.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u deze procedure niet voort te zetten. Mocht u niet van de realisering van dit bouwplan willen afzien, dan verzoek ik u voor de besluitvorming hiervoor de normale bestemmingsplanprocedure te benutten.


Hoogachtend

X