Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Beroepschrift tegen (ongegrondverklaring bezwaren)  vrijstelling, volgens artikel 19 WRO (Wet op de ruimtelijke ordening)Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA  Den HaagPlaats, datum

Onderwerp: beroep tegen besluit toepassing van artikel 19 WRO


Geacht …,

Ik teken bij u beroep aan tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente [plaats], waarbij mijn bezwaarschrift ongegrond is verklaard tegen de afgifte van de verklaring van geen bezwaar door Gedeputeerde Staten van de provincie [naam]. Ik teken ook beroep aan tegen de besluiten van genoemd College van B&W, waarbij vrijstelling is verleend van het bestemmingsplan en bouwvergunning(en) is/zijn verleend ten behoeve van de realisering van [naam bouwplan]. Mijn beroep richt zich tevens tegen de oorspronkelijke, zojuist vermelde besluiten waartegen het bezwaarschrift zich richtte. Kopieën van mijn bezwaarschrift en de beslissing van B&W daarop zijn bijgesloten.


Mijn bezwaren luiden als volgt:
 [reeds enige malen ingebrachte bezwaren tegen het bouwplan opnieuw vermelden]

Naar mijn mening bestaan er geen dringende redenen voor toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, maar bestaan daartegen wel overwegende bezwaren. Mijns inziens zijn de belangen die met de toepassing van deze procedure zijn gediend zelfs duidelijk ondergeschikt te achten aan de belangen die daardoor zullen worden getroffen.

Op grond van bovenstaande verzoek ik u het genoemde besluit van B&W van de gemeente [plaats] als beslissing op mijn bezwaarschrift, alsmede de besluiten waartegen mijn bezwaarschrift zich richtte te vernietigen.


Hoogachtend

X