Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Zienswijze tegen ontwerp- bestemmingsplanAan de gemeenteraad van de gemeente (NAAM)
Postbus ()
postcode PLAATS


Plaats, datum

Onderwerp: zienswijze tegen ontwerp- bestemmingsplan


Geachte raad,

In het Plaatselijk Nieuwsblad van [datum] maakt u uw voornemen bekend tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor [naam van het plan vermelden].


Hierbij maakt X haar/zijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp- bestemmingsplan.
Een aantal argumenten ligt aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.

[argumenten]

-       bezwaren vermelden

-       zo mogelijk noemen welke alternatieven voor handen zijn

Op basis van de bovenstaande argumenten maak ik bezwaar tegen het ontwerp- bestemmingsplan [naam plan].Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp- bestemmingsplan niet vast te stellen, althans gewijzigd vast te stellen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend

naam, adres,

handtekening


Bijlage:
- evt. foto’s [houd zelf het origineel]