Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

 

 

 

De ondergetekenden:

 

1.    (naam contractant1),

te (vestigingsplaats contractant1),

 

hierna te noemen werkgever, en

 

2.    (naam contractant2),

te (woonplaats contractant2),

geboren (geboortedatum contractant2),

 

hierna te noemen werknemer,

 

komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

 

De werknemer treedt met ingang van (datum indiensttreding) in dienst van werkgever voor de duur van (duur arbeidsovereenkomst) in de functie van (functie werknemer).

 

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat daartoe opzegging vereist is op (einddatum arbeidsovereenkomst).

                                                       

Artikel 2

 

Elk van beide partijen kan de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijnen tussentijds opzeggen.

 

Artikel 3

 

Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de thans geldende CAO (naam van toepassing zijnde CAO).

 

Artikel 4

 

De werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de werkgever in redelijkheid op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende (begintijd werkzaamheden) uur tot (eindtijd werkzaamheden).

 

De werkgever is gerechtigd in overleg met werknemer de aanvangstijd te wijzigen.

 

Artikel 5

 

De werknemer ontvangt een brutosalaris van € (brutosalaris) per maand, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen.

 

De vakantietoeslag bedraagt (vakantietoeslagpercentage)% per jaar over het jaarsalaris.

 

Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband in de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

 

 

Artikel 6

 

De werknemer heeft recht op (aantal vakantiedagen werknemer) vakantiedagen per kalenderjaar. Deze vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

 

Artikel 7

 

De overeenkomst is opgemaakt te (plaats van tekening) op (datum van tekening).

 

 

 

Handtekening werkgever                                          Handtekening werknemer

(vul handtekening in)                                               (vul handtekening in)

 

 

 

De arbeidsovereenkomst kan eventueel aangevuld worden met de volgende bepalingen, mits ze niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde CAO.

 

 

 

Proeftijd

 

Artikel…

 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een proeftijd van twee maanden.

 

Opzegtermijn

 

Artikel…

 

Partijen kunnen de arbeidsovereenkomst met inachtneming van (aantal maanden opzegtermijn) maanden opzeggen tegen het einde van de kalendermaand/week tegen elke dag (streep door wat niet van toepassing is).

 

Onkosten

 

Artikel…

 

Aan de werknemer worden door de werkgever de volgende onkosten vergoed: (te vergoeden onkosten).

 

Vakantieregeling

 

Artikel…

 

Op tijdig verzoek van/minimaal een maand (week) voorafgaand aan (streep door wat niet van toepassing is) de voorgenomen vakantiedag/snipperdag (streep door wat niet van toepassing is) en na overleg met de werknemer stelt de werkgever de aaneengesloten vakantie- en snipperdagen vast. De werkgever is gerechtigd de aaneengesloten vakantie- en snipperdagen vast te stellen op de voor het bedrijf vastgestelde collectieve aaneengesloten vakantie- en snipperdagen. Indien de in enig kalenderjaar verdiende vakantiedagen niet voor (datum) van het daaropvolgende kalenderjaar zijn opgenomen, kunnen deze door de werkgever gehoord de werknemer worden vastgesteld.

 

Overwerk en vergoeding overwerk

 

Artikel…

 

Bij bijzondere omstandigheden verplicht de werknemer zich tot overwerk met dien verstande dat, indien de werkgever daartoe verzoekt, de werknemer langer zal werken dan werd overeengekomen en ontvangt hij hiervoor bruto  € (bruto bedrag overwerk) per uur.

 

Concurrentiebeding

 

Artikel…

 

De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan gedurende een tijdvak van (periode concurrentiebeding), niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van de werkgever vestigen, drijven of mede drijven of doen drijven. Dit hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm dan ook bij een dergelijke zaak belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel hebben binnen een straal van (aantal km concurrentiebeding) km waar werkgever gevestigd is. Dit alles op verbeurte van een direct opeisbare boete van  € (bedrag concurrentiebeding1) per gebeurtenis en tevens € (bedrag concurrentiebeding2) per iedere dag, dat hij in overtreding is, te betalen aan de werkgever onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vragen. Het concurrentiebeding geldt niet indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.

 

Werkzaamheden voor derden

 

Artikel…

 

De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten gelijk of naar aard gelijk aan de voor de werkgever te verrichten werkzaamheden. Tevens zal de werknemer zich onthouden van zakendoen voor eigen rekening.

 

Geheimhoudingsbepaling

 

Artikel…

 

 

De werknemer zal tegenover derden, alsmede collega’s, tijdens en na de dienstbetrekking, bijzonderheden of informatie betreffende de werkgever of betreffende zakelijke relaties van de werkgever, geheimhouden, tenzij de werkgever toestemt in het doen van dergelijke uitlatingen.