Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

 

 

 

De ondertekenden:

 

1.    (naam contractant1),

te (vestigingsplaats contractant1),

 

hierna te noemen werkgever, en

 

2.    (naam contractant2),

te (woonplaats contractant2),

geboren (geboortedatum contractant2),

 

hierna te noemen werknemer,

 

komen als volgt overeen:

 

Artikel 1

 

De werknemer treedt met ingang van (datum indiensttreding) bij werkgever in dienst in de functie van (functie werknemer).

 

Artikel 2

 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de dienstbetrekking in ieder geval eindigt zonder dat opzegging is vereist bij het, door de werknemer, bereiken van de AOW- gerechtigde leeftijd.

 

Artikel 3

 

Op deze arbeidsovereenkomst is van toepassing de thans geldende CAO (naam van toepassing zijnde CAO).

 

Artikel 4

 

De werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de werkgever in redelijkheid op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende (begintijd werkzaamheden) uur tot (eindtijd werkzaamheden).

 

Artikel 5

 

De werknemer ontvangt een brutosalaris van  € (brutosalaris) per maand, onverminderd wettelijke of periodieke verhogingen.

 

De vakantietoeslag bedraagt (vakantietoeslagpercentage)% per jaar over het jaarsalaris.

 

Het recht op vakantietoeslag wordt opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband in de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

 

Artikel 6

 

De werknemer heeft recht op (aantal vakantiedagen) vakantiedagen per kalenderjaar. Deze vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.

 

Artikel 7

 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met een proeftijd van (aantal maanden proeftijd) maanden.

 

Artikel 8

 

Partijen kunnen deze arbeidsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van (aantal maanden opzegtermijn) maanden opzeggen tegen het einde van de kalendermaand/week/tegen elke dag (streep door wat niet van toepassing is).

 

Artikel 9

 

Aan werknemer worden door de werkgever de volgende onkosten vergoed: (te vergoeden onkosten).

 

Artikel 10

 

Op tijdig verzoek van/minimaal een maand (week) voorafgaand aan (streep door wat niet van toepassing is) de voorgenomen vakantiedag/snipperdag (streep door wat niet van toepassing is) en na overleg met werknemer stelt werkgever de aaneengesloten vakantie- en de snipperdagen vast. De werkgever is gerechtigd de aaneengesloten vakantie- en snipperdagen vast te stellen op de voor het bedrijf vastgestelde collectieve aaneengesloten vakantie- en snipperdagen. Indien de in enig kalenderjaar verdiende vakantiedagen niet voor (datum) van het daaropvolgende kalenderjaar zijn opgenomen, kunnen deze door werkgever gehoord de werknemer, worden vastgesteld.

 

Artikel 11

 

Bij bijzondere omstandigheden verplicht de werknemer zich tot overwerk met dien verstande, dat indien de werkgever daartoe verzoekt, hij langer zal werken dan werd overeengekomen en ontvangt hij hiervoor bruto  € (bruto -bedrag overwerk) per uur.

 

Artikel 12

 

De werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever gedurende de arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan gedurende een tijdvak van (periode concurrentiebeding), niet in enigerlei vorm een zaak gelijk aan het bedrijf van werkgever vestigen, drijven of mede drijven of doen drijven, hetzij direct hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel hebben binnen een straal van (aantal km concurrentiebeding) km waar werkgever gevestigd is, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € (bedrag concurrentiebeding1)per gebeurtenis en tevens  € (bedrag concurrentiebeding2) per iedere dag dat hij in overtreding is te betalen aan werkgever onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vragen. Het concurrentiebeding geldt niet als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.

 

Artikel 13

 

Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen werkzaamheden voor derden verrichten gelijk of naar aard gelijk aan de voor werkgever te verrichten werkzaamheden en zich onthouden van zaken doen voor eigen rekening.

 

 

Artikel 14

 

De werknemer zal tegenover derden, alsmede collega’s, tijdens en na de dienstbetrekking bijzonderheden of informatie betreffende werkgever of betreffende zakelijke relaties van werkgever, geheimhouden, tenzij werkgever toestemt in het doen van dergelijke uitspraken.

 

 

 

De overeenkomst is opgemaakt te (plaats) op (datum).

 

 

 

Handtekening werkgever                                          Handtekening werknemer

 

( handtekening)                                                       (handtekening)