Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Akte van verpanding van roerende goederen

 

 

 

De ondergetekenden:

 

1.    (naam contractant1),

adres (adres),

te (woonplaats),

 

hierna te noemen pandnemer

 

en

 

2.    (naam contractant2),

adres (adres), 

te (woonplaats),

 

hierna te noemen pandgever,

 

komen als volgt overeen,

 

Artikel 1

 

De pandgever verpandt aan de pandnemer - gelijk de pandnemer van de pandgever aanneemt - tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de pandnemer blijkens haar administratie van hem te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen zal hebben, uit hoofde van aan de pandgever reeds verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook (de nog niet opeisbare, voorwaardelijke en betwiste vorderingen daaronder begrepen):

 

a.    alle roerende goederen waaronder: al uw bedrijfsuitrusting en -inventaris

 

alsmede

 

b.    de roerende goederen die te eniger tijd door hem nog worden aangeschaft en die in de plaats treden van de roerende goederen als genoemd onder (a) en/of een aanvulling vormen hierop, welke goederen (a en b) zich bevinden of zullen bevinden in of op het perceel (de percelen) bij de pandgever te eniger tijd in gebruik, welke elders opgeslagen zijn of zullen zijn, welke onderweg zijn of zullen zijn van de leverancier(s) naar de pandgever of van de pandgever naar zijn afnemer(s), dan wel door de leverancier(s) aan de pandgever voor afname ter beschikking zijn of zullen worden gesteld, dan wel zich (tijdelijk) elders bevinden, hierna te noemen: 'het verpande'.

    

Bij de pandgever is/zijn (streep door wat niet van toepassing is) thans in gebruik het volgende perceel/de volgende perceel/percelen (streep door wat niet van toepassing is):

(naam perceel).

 

Artikel 2

 

De pandgever is slechts bevoegd het verpande te vervreemden in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, mits onder gelijktijdige vervanging daarvan.

 

 

Artikel 3  

 

De pandgever verbindt zich op door de pandnemer te bepalen tijdstippen en tevens op eerste verzoek van de pandnemer aan de pandnemer te overhandigen of toe te zenden een door de pandgever ondertekende lijst bevattende een nauwkeurige opgave van alle roerende goederen welke hij krachtens deze pandakte aan de pandnemer heeft verpand.

 

Artikel 4

 

De pandgever verklaart bevoegd te zijn tot de verpanding (bij voorbaat) van het verpande welke hij heeft of zal verkrijgen en het conform artikel 1 verpande niet tevoren (bij voorbaat) als (toekomstige) goederen aan een ander te hebben overgedragen of daarop ten behoeve van een ander een beperkt recht te hebben gevestigd.

De pandgever verklaart dat het verpande niet bezwaard is met beperkte rechten.

 

Indien aanwezig: eerste pandrecht dat reeds in een eerder stadium verleend is aan (naam eerste pandnemer).

 

Artikel 5

 

Op de verhouding tussen de pandgever en de pandnemer zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, van toepassing de algemene voorwaarden van verpanding. De pandgever verklaart genoemde voorwaarden te hebben ontvangen, te kennen en er mee akkoord te zijn.

 

Artikel 6

 

1.    Ter uitvoering van deze overeenkomst kiezen de pandnemer en de pandgever, onherroepelijk domicilie te (plaats).

 

2.    Alle geschillen zullen in eerste aanleg door de ter plaatse bevoegde rechter worden berecht. Onverminderd het recht van de pandnemer haar aanspraken voor een andere bevoegde rechter geldend te maken, eveneens indien en voor zover pandgever geen particulier is.

 

Artikel 7

 

De pandgever machtigt door deze de pandnemer onherroepelijk deze verpanding mede namens hem bij authentieke akte te doen vestigen.

 

 

 

Aldus in (aantal exemplaren)voud getekend, te (plaats van tekening) op (datum van tekening).

 

 

 

Handtekening pandnemer                                                   Handtekening pandgever

(handtekening)                                                                (handtekening)