Theme

Background

Header

Content

VoorbeeldBrieven.net - De beste gratis voorbeeldbrieven online

Bezwaarschrift schrijven naar de belastingdienst?
Vindt uw bezwaarschrift op Voorbeeldbrieven.net
Een goede sollicitatiebrief met CV schrijven?
Vind de voorbeelden van goede sollicitatiebrieven bij VoorbeeldBrieven.net
De beste voorbeeldbrieven snel gevonden!
Gewoon op VoorbeeldBrieven.net

Overeenkomst geldlening “Tante Agaath”

 

 

 

Geldlening met het oog op het bepaalde in artikel 45, negende lid en artikel 42b, tweede lid, onderdeel c, onder 1 van de wet op de inkomstenbelasting 1964.

 

 

 

De ondergetekenden:

 

1.    (naam contractant1)

(adres)

(woonplaats),

beroep (beroep),

Sofi-nummer (sofi-nummer),

 

hierna te noemen schuldenaar,

 

en

 

2.    (naam contractant2)

(adres)

(woonplaats),

beroep (beroep),

Sofi-nummer (sofi-nummer),

 

hierna te noemen schuldeiser,

 

verklaren als volgt te zijn overeengekomen

 

Artikel 1

 

Schuldenaar is met de schuldeiser overeengekomen, dat de laatste aan schuldenaar een geldlening verstrekt groot € (bedrag1). Deze lening zal tot (periode1) achtergesteld zijn, vanaf het moment van ondertekening, op alle andere bestaande en toekomstige schulden en verplichtingen van schuldenaar en derhalve jegens andere schuldeisers gedurende deze periode een lagere rang innemen dan is bepaald in artikel 277, eerste lid, Boek 3 BW.

 

De lening heeft een looptijd van (periode2) met een aflossingsperiode van (periode3).

De aflossing van de lening zal per (datum) aanvangen. De aflossing bedraagt (rentepercentage)% van het geleende bedrag per half jaar exclusief 3% rente welke tevens per half jaar over de openstaande lening zal worden afgelost. Het staat de schuldenaar vrij om de openstaande lening te allen tijde gedeeltelijk of geheel vroegtijdig af te lossen.

 

Artikel 2

 

Schuldeiser verklaart, dat de lening niet is gefinancierd met beleend geld.

 

Artikel 3

 

Schuldenaar verklaart, dat hij een beginnend ondernemer is in de zin van de 8e Uitvoeringsregeling Wet op Inkomstenbelasting 1964, blijkende uit de beschikking van de inspecteur, waarvan de schuldeiser verklaart een afschrift te hebben ontvangen en dat de lening zal worden aangewend ter financiering van bestanddelen van het verplicht bedrijfsvermogen.

 

Artikel 4

 

Schuldenaar verklaart voor zover nodig, dat de lening niet zal worden gebruikt ter vervanging van bestaande geldlening.

 

Artikel 5

 

Schuldenaar zal deze overeenkomst binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst ter registratie aanbieden op de voet Registratiewet 1970.

 

Artikel 6

 

Indien de schuldeiser op grond van deze overeenkomst door handelen of nalaten van schuldenaar niet in aanmerking komt voor faciliteiten, zal de hoofdsom, of het restant ervan, samen met de nog niet voldane rente en eventuele kosten, zonder voorafgaande opzegging terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 7

 

Schuldeiser en schuldenaar verplichten zich naar redelijkheid en billijkheid al het mogelijke te doen om deze overeenkomst onder de genoemde faciliteiten te brengen.

 

Artikel 8

 

De hoofdsom of het restant ervan met de alsdan verschuldigde rente en eventuele kosten is verder zonder voorafgaande opzegging terstond opeisbaar indien de rente niet uiterlijk op vervaldatum is betaald, bij niet-nakoming van enige andere verplichting jegens de schuldeiser, bij faillietverklaring van de schuldenaar, bij diens aanvraag tot surséance van betaling, of bij inbeslagneming, mits niet ten onrechte, van het geheel of een gedeelte zijner zaken.

 

Artikel 9

 

De kosten voor de akte zijn voor rekening van de schuldenaar.

 

 

 

Aldus in (aantal exemplaren)voud getekend, te (plaats van tekening) op (datum van tekening).

 

 

 

De schuldenaar                                                                De schuldeiser

(handtekening)                                                                (handtekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeenkomst geldlening Tante Agaath uitleg

 

-      Als men geld leent van een vriend of familielid spreekt men van een onderhandse lening. Bij een onderhandse lening kunnen de partijen zelf de voorwaarden, de termijnen voor terugbetaling en de rente bepalen.

 

 

-      Wanneer men van iemand geld leent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen in een schuldbekentenis. In een schuldbekentenis kan men het bedrag, de naam van de crediteur, de naam van de debiteur en de termijn waarbinnen terug moet worden betaald vermelden.